Buy Valium yahoo
Buy Phentermine 37.5mg tablets
Buy Valium next day delivery
Buy Soma shipped overnight
Buy Klonopin canada
Buy diazepam cheap no prescription
Buy Phentermine
Buy Valium online no prescription uk
Buy Ativan Lorazepam
Buy Ativan with mastercard
Can i buy Xanax online in the us
Buy Modafinil south africa
Buy Ativan without no prescription
Buy diazepam diazepam dosage
Buy Soma watson
Buy Ultram tablets
Buy Xanax video
Buy Soma delivery
Buy Lorazepam 2mg
Can i buy Valium in mexico
Where to buy Soma online
Buy Provigil new york
Buy Ativan from canada
Xanax buying line
Cheap Soma to buy
Buy Soma 250mg
Buy Adipex diet pills without rx
Buy Ultram er 300 mg
Is it illegal to buy Valium online
Buy diazepam for dogs
Buy Phentermine no prescription needed
Buy Xanax singapore
Buy Modafinil mumbai
Buy Xanax no prescription doctor
Buy Soma by cod
Buy Tramadol hydrochloride capsules
Buy Tramadol 150
Xanax 2mg bars where to buy
Buy Tramadol search
Buy real Xanax online
Buy Soma drugs online
Buy Soma online without rx
Buy Phentermine xenical
Buy Valium usa
Buy Provigil visa
Valium for buy
Buy Alprazolam 2mg
Buy Tramadol hcl online
Buy Tramadol 30
Buy 1000 Valium
Buy Xanax argentina
Soma online buy
Buy diazepam from the uk
Xanax valium buy
Buy Adipex 37 5 mg online
Buy Soma medication
Buy Soma shipped overnight
Buy cheap Soma without prescription
Buy Ativan united states
Xanax buying in mexico
Buy Modafinil from uk
Buy Clonazepam drug
Buy diazepam generic
Buy Adipex now
Where to buy Soma online
Buy Tramadol bangkok
Buy Provigil online prescription
Buy Ultram
Buy Soma 250
Buy Alprazolam paypal
Buy Phentermine united states
Buy Phentermine direct reviews
Valium want to buy
Buy Provigil from canada
Buydiazepam org
Buy Phentermine cheap online
Buy Soma no prescription needed
Best place buy carisoprodol
Buy Soma with no prescription
Buy Valiums on line
Xanax bars 2mg buy
Valium in bangkok buy
Buy Klonopin Clonazepam online
Buy Valium online from india
Buy diazepam from mexico
Buy Tramadol rx
Buy Valium paypal
Valium india buy online
Buy Alprazolam tablets
Buy Soma topix
Buy Phentermine amazon
Buy cheap generic Xanax online
Buy Tramadol line
Buy Phentermine killeen tx
Valium buy no prescription
Buy Soma ativan
Buy Tramadol 377
Buy Phentermine blue
Buy Xanax bulk
Buy Tramadol 30
Is buying Ambien online illegal
Xanax buying online australia
Buy Valium yahoo answers
Buy Alprazolam no prescription needed
Buy Phentermine uk
Buy Tramadol medication online
Buy Soma shipped overnight
Buy Phentermine over the counter
Buy Phentermine dallas
Buy Provigil 100mg
Buy watson Soma online without prescription
Where to buy Soma intimates
Buy Phentermine without rx
Buy Valium online
Cheap Tramadol to buy
Buy Soma hawaii
Valium buying line
Buy Clonazepam cheap online no prescription
Buy Zolpidem uk
Buy Valium and vicodin
Buy Alprazolam 25
Buy cheap Phentermine 37.5 mg
Buy Phentermine europe
Buy Tramadol lowest price
Xanax to buy online in ireland
Buy Xanax 3mg
Buy Valiums on line
Vicodin Valium buy
Buy Valium no rx
Valium brand name buy
Buy Xanax canada online
Buy Tramadol bulgaria
Buy Provigil online prescription
Valium forums buy
Buy Tramadol vicodin
Buy Soma in australia
Adipex prescription buy
Buy Adipex from canada
Buy diazepam alprazolam
Buy Soma everwear tyres
Buy Provigil forum
Cheap Valium uk buy
Buy Adipex online mastercard
Buying Valium in india
Buy Valium 10mg cheap
Buy generic Ambien cheap
Buy brand Xanax online
Buy Alprazolam 2mg online
Buy Ativan online cheap
Buy Ultraman
Buy Valium 10mg uk
Buy Valium manchester
Buy Xanax cheap online
Valium buy with no prescription
Buy Adipex dublin
Buy Phentermine az
Valium thailand buy
Buy Phentermine black
Best place buy Modafinil
Buy Xanax valium
Buy Ultram 150 mg
Buy Phentermine fedex
Buy Xanax cheap online
Buy Modafinil australia
Anyone buy Xanax online
Buy Alprazolam online pharmacy
Buy Soma online prescription
Buy Valiums online without prescriptions
Buying Valium online ireland
Valium buy paypal
Roche Valium 10mg buy
Buy Soma mexico
Buy Alprazolam no script
Buy Xanax egypt
Where to buy Valium cheap
Buy diazepam wholesale
Buy Xanax overnight delivery no prescription
Buy Ativan cheap
Buy cheap carisoprodol online
Buying Valium online in canada
Buy Soma watson
Buy Clonazepam usa
Buy Lorazepam fedex
Valium to buy online in uk
Buy Phentermine discount
Buy Ultram today
Buy Ativan pills
Buy Lorazepam 1mg canada
Can you buy Valium online no prescription
Buy Provigil overnight shipping
Buy Xanax france
Best site to buy Xanax online
Topix Xanax buy
Ambien best buy
Buy Provigil overnight shipping
Buy Alprazolam cheap online
Buy roche Valium 10mg uk
Buy Xanax with no prescriptions
Buy Modafinil line
Buy Valium leeds
Buy Valium european
Buy Modafinil japan
Buy Phentermine from mexico
Buy Xanax online nz
Buy Lorazepam without prescriptions
Buy Valium no prescription online
Buy Valium by roche
Buy Soma valium
Generic Alprazolam buy
Ambien pills buy
Buy Xanax cheap online
Can you buy Phentermine
Buy Valium no script
Buy Lorazepam no prescription needed
Best place to buy Xanax
Xanax buyers usa
Buy Lorazepam online no prescription
Buy Ativan no prescription watson
Buy diazepam uk 2010
Buy Tramadol with mastercard
Buy 1000 Valium
Buy Ultram tramal
Buy Xanax and valium
Buy Adipex diet pills online
Buy Ultram ultracet
Buy Xanax visa
Buy Soma shipped overnight
Buy Provigil in the u s
Buy Adipex usa
Xanax buy online australia
Buy Tramadol 37 5 mg
Brand name Xanax buy
Buy Tramadol america
Generic Ativan buy
Can you buy Xanax online no prescription
Buy generic Xanax cheap
Buy Modafinil usa
Buy Phentermine dallas
Buy Xanax houston
Valium generic buy
Buy Soma tramadol
Buy generic Xanax uk
Buy Ativan in europe
Buy Adipex weight loss pills
Xanax legal to buy online
Buy Valium zopiclone
Buy Xanax from thailand
Xanax mexico buy
Buy Tramadol no prescription
Buy Soma drug
Buy Soma everwear tyres

 

 

 

Talaqqi dari segi bahasa diambil daripada perkataan iaitu pelajar bersemuka atau berhadapan dengan guru. Musyafahah pula bermakna dari mulut ke mulut (pelajar belajar al-quran dengan memerhati gerak bibir guru untuk mendapatkan sebutan makhraj yang betul)

 

Pendekatan pengajaran al-Quran secara talaqqi dan musyafahah telah diamalkan sejak zaman Rasulullah saw lagi. Sejak dari zaman Rasulullah s.a.w. lagi, pembacaan al-Quran telah diwarisi secara penyampaian berhadapan guru dan murid dari mulut ke mulut bagi menepati bacaan yang telah diturunkan kepada Baginda s.a.w. secara Tartil (bertajwid) menepati firman Allah s.w.t.:

"Dan sesungguhnya Kamu (Muhammad) telah membaca Al-Quran itu daripada (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui"(Surah An-Naml, ayat: 6)

FirmanNya lagi:

 

"Dan Kami (Allah) telah bacakan (Al-Quran itu) kepada (Muhammad s.a.w.) secara Tartil (bertajwid)" (Surah Al-Furqan, ayat: 32)

Rasulullah s.a.w. pernah berpesan supaya pembacaan al-Quran itu diambil dan dipelajari dari 4 orang sahabat terkemuka dengan sabdanya:

 

"Ambillah bacaan al-Quran itu dari empat orang iaitu; Abdullah Ibnu Mas`ud, Salim, Mu`az bin Jabal dan Ubai bin Ka`ad" (Sahih Bukhari, Kitab fadhail amal, Bab al-Qurra min ashab al-nabiy)

 

Fatimah r.a. meriwayatkan sebuah hadith bahawa Rasulullah s.a.w. menceritakan kepadanya suatu rahsia yang maksudnya:

 

"Jibril membaca dan memperdengarkan al-Quran bersama Ku setiap setahun sekali, kemudian dua kali setahun, maka aku dapat merasakan kehadiran ajalKu"(Sahih Bukhari))

 

Al-quran juga yang merupakan kalamullah, sebaik-baiknya perlu dibaca dengan baik agar dapat memelihara keaslian bacaan tersebut sesuai dengan hadis yang bermaksud:

 

"Sesungguhnya Allah menyukai Al-Quran itu dibaca menepati sebagaimana ia diturunkan". (Hadis riwayat sahih Ibnu Khuzaimah).

 

Berdasarkan sumber-sumber dari al-Quran dan al-Sunnah di atas jelaslah menunjukkan kaedah talaqqi dan musyafahah telah diamalkan dalam pengajaran dan pembelajaran al-Quran sejak dari awal penurunan wahyu kepada Rasulullah s.a.w. lagi.

 

 

Syed Nazaral Ihsan bin Syed Azuddin

Ijazah Sarjana Muda Pengajian Islam, UIAM

Tutor Akademi Infitah